Walne zebranie członków Stowarzyszenia Rodzin Osób z Zespołem Downa ,,Ukryty Skarb” w Lublinie

PORZĄDEK OBRAD         

 1. Wybór prezydium Zebrania
 2. Przyjęcie regulaminu i porządku obrad
 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej oraz wyborczej
 4. Otwarcie zebrania i powitanie uczestników
 5. Sprawozdanie Zarządu za okres sprawozdawczy
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 7. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdań
 8. Wybór nowych członków zarządu
 9. Głosowanie wyborcze uzupełniające skład zarządu – powołanie nowych członków zarządu
 10. Sprawy bieżące, wolne wnioski
 11. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków
 12. Zakończenie obrad