Zadania publiczne

 

zostań sponsorem

dołącz do nas

zostań wolontariuszem

Współfinansowane z środków ROPS

Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 
Projekt dofinansowany przez ROPS

Zadanie publiczne miało na celu zwiękzenie aktywności w życiu społecznym oraz zainteresowań niepełnosprawnych intelektualnie dzieci i młodzieży tańcem i kulturą ludową, poprzez uczestnictwo w zespole tańca ludowego „Skarbiki” oraz udział w życiu kulturalnym naszego regionu.  

Realizując powierzone zadanie zorganizowaliśmy zajęcia tańca ludowego , oraz zajęcia terapeutyczno-muzyczne.

11 listopada  2022 roku odbył się koncert integracyjny w auli Caritas Archidiecezji Lubelskiej pod tytułem ”Narodowe śpiewanki – Skarbikowe tańcowanki ” był niezwykłym , barwnym przedstawieniem. Przestrzeń kultury jaką jest muzyka i tradycja, oraz upamiętnienie ważnych wydażeń historycznych Polski daje wiele możliwości integracji i włączenia do życia społecznego i kulturalnego dla wszystkich mieszkańców naszego miasta i regionu Lubelszczyzny.

Logopedia

Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które: b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną.

Zadanie miało na celu aktywizację i wsparcie rozwoju niepełnosprawnych dzieci z zespołem Downa poprzez przeprowadzenie działań rehabilitacyjnych w formie trzech poddziałań:

1. Indywidualnych specjalistycznych zajęć logopedycznych ”Logopedia ogólna”,

2. Indywidualnych specjalistycznych zajęć logopedycznych ”Metoda krakowska”,

3. Indywidualnych specjalistycznych zajęć ”Terapia ręki”.
Celem projektu było utrzymanie i rozwijanie umiejętności efektywnego i sprawnego komunikowania się z otoczeniem niepełnosprawnych intelektualnie dzieci i młodzieży.

Rozwój tanecznych i muzycznych zainteresowań podopiecznych Stowarzyszenia  ”Ukryty Skarb” jako droga zdobywania kompetencji do ich przyszłego samodzielnego funkcjonowania oraz działania na rzecz integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną

Zadanie publiczne ma na celu aktywizację rozwoju niepełnosprawnych intelektualnie dzieci i młodzieży, podopiecznych Stowarzyszenia Rodzin Osób z Zespołem Downa „Ukryty Skarb” poprzez udział w zajęciach taneczno-muzycznych wspierających ich zainteresowanie muzyką, tańcem i kulturą ludową oraz  ogólnorozwojowych zajęć ruchowych kształtujących cechy motoryczne i poprawiające predyspozycje słuchowe i głosowe  do rozwijania powyższych kompetencji.  Zaplanowane działania są kontynuacją i rozwinięciem dotychczasowych działań w ciągu których wykształcił się w stowarzyszeniu zespól o nazwie ,, Skarbiki”.

Zadania realizowane będą w 11-stu krokach:

 1. Przeprowadzenie zajęć tanecznych w Zespole Tańca Ludowego „Skarbiki” działającym przy Stowarzyszeniu Rodzin Osób z Zespołem Downa „Ukryty Skarb” w Lublinie.
 2. Przeprowadzenie plenerowej sesji zdjęciowej dzieci biorących udział w projekcie ich z rodzinami.
 3. Wydania pamiątkowego albumu z przeprowadzonej sesji .

5.Zorganizowanie imprezy promującej osoby niepełnosprawne i realizowany niniejszy projekt w dniu 5-ty maja  z okazji    Dnia  Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

 1. Zaprezentowania repertuaru zespołu dziecięcego „Skarbiki” podczas wybranych imprez i uroczystości kulturalnych oraz oświatowych np.; Dziecięcy Festiwal Tańców i Przyśpiewek Ludowych „Lublin tańcem malowany”, Lubelskie Targi Aktywności Osób Niepełnosprawnych, prezentacje w wybranych placówkach oświatowych, koncert 11 listopada w Dzień Wolności

– stworzenie streamingu z koncertów

-nagrania  krótkiego filmu dokumentującego pracę podczas prób i występów zespołu „Skarbiki”

– zaproszenie profesjonalnych muzyków do wspólnych nagrań i koncertów.

 1. Przeprowadzenie zajęć muzyczno-logorytmicznych.
 2. Treningi słuchowe niwelujące zaburzenia przetwarzania słuchowego i poszerzające progi słyszalność i odtwarzania dźwięków.

 Treningi będą przeprowadzane indywidualnie z audiologiem-logopedą.

 1. Przeprowadzenie Warsztatów dla studentów uwrażliwiających na sytuację osób z dysfunkcjami psychicznymi i poszukujących metod naprawczych . Warsztaty będą prowadzone przez genetyka, lekarza, pedagoga , psychologa. Wezmą w nich udział rodzice podopiecznych ze stowarzyszenia i zaproszeni goście, a także wszyscy chętni. Będzie to wydarzenie medialne.
 2. Zajęcia ruchowe sportowe kształtujące cechy motoryczne gr I (młodzież) gr II (dzieci)

11. Letnie tygodniowe warsztaty ruchowe kształtujące cechy motoryczne, podnoszące wytrzymałość na wysiłek fizyczny

Grupy wsparcia

Wsparcie

Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji

Konferencje

Konferencja I -,,Dobre praktyki” warsztaty o przeciwdziałaniu stygmatyzacji społecznej dla rodziców i rodzeństwa osób z niepełnosprawnością intelektualną , szczególnie z Zespołem Downa

Konferencja II – „Wielospecjalistyczne wsparcie rozwoju dzieci i młodzieży z zespołem Downa”

Wsparcie rodziny dla rodziców wychowujących dziecko niepełnosprawne. wymiana doświadczeń w rodzinach , a także spojrzenie okiem specjalistów na poruszane tematy, trudności i wyzwania. . Rodzice mogli zabrać głos, zadawać pytania , dzielić się swoim doświadczeniem. Miały one charakter warsztatów oraz panelu dyskusyjnego. Na końcu przekształciły się w indywidualne konsultacje ze specjalistami. Obejmowały szeroką tematykę. Od zagadnień medycznych , społecznych, edukacyjnych po istotne, a często niedoceniane aspekty architektoniczne organizacji przestrzeni w której żyje, uczy się dziecko z niepełnosprawnością. Warsztaty i panel dyskusyjny poprowadził prof. dr hab. n. med. lekarz specjalista pediatra i genetyk kliniczny. Kierownik Zakładu Genetyki klinicznej AM w Lublinie. Udział wzięli specjaliści :

 1. Psycholog kliniczny i rozwojowy dziecka. W obszarze praktyki psychologicznej zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną dzieci z trudnościami rozwojowymi, emocjonalnymi i w zachowaniu. Szczególnie zajmuje się wczesną interwencją i wspomaganiem małego dziecka i jego rodziny oraz dziećmi ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością i ich rodzinami. Wspiera rodziców i nauczycieli w poszukiwaniu wiedzy, narzędzi i sposobów na satysfakcjonujący, oparty na szacunku kontakt z dziećmi.
 2. Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, wieloletni wykladowca UMCS w Lublinie a także na innych uczelniach.
 3. Pedagog , logopeda , ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli Ministerstwa Edukacji i i Nauki z zakresu logopedii , pedagogiki ogólnej, pedagogiki specjalnej. Wykładowca min. w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka Współpracuje z Ośrodkiem Szkoleniowym SOF-OKLES jako wykładowca szkolący Rady Pedagogiczne w zakresie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Słabe możliwości komunikacyjne potęgują inne nieprawidłowości związane ze specyfiką ZD . Pani Logopeda mówiła jak wspierać swoje dziecko, by osiągnęło maksimum swoich możliwości w opanowaniu komunikacji werbalnej, o różnych przyczynach zaburzeń w rozwoju mowy na podstawie min wcześniej przeprowadzonych badań diagnostycznych naszych podopiecznych.

 1. Gościem specjalnym była pani doktor Pediatra, która 25 lat poświęciła na pracę z dziećmi zaburzonymi rozwojowo, głównie z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Syrii. Dzieliła się swoimi bogatymi doświadczeniami i wiedzą .Praktyk metody Voyty, zachęcała do wprowadzenie tej terapii wszystkim dzieciom z Zespołem Downa. Mózg małego dziecka jest bardzo plastyczny, co pozwala przez odpowiednią stymulację przywrócić utracone funkcje. Ale warunkiem powodzenia sine qua non jest bardzo wczesna terapia najlepiej w pierwszym miesiącu życia , jeśli to możliwe.
 2. Architekt podejmujący tematykę dostosowywania budownictwa do potrzeb osób z wielorakimi niepełnosprawnosciami, profesor Politechniki Lubelskiej Kierownik Katedry Architektury . Podjął on tematykę oddziaływania architektury na funkcjonowanie człowieka z niepełnosprawnościa. Wyjasniał rodzicom potrzebę takiego kształtowania wizualnego otoczenia , które będzie wspierało rozwój ich dzieci i łagodziło nadwrażliwości sensoryczne , które ma każde dziecko z Trisomią. Jest to spójne z koncepcją Marii Montesorii, kótra opracowala cały system edukcji najlepszy dla naszych dzieci , uwzględniając przy tym wpływ otoczenia na uczenie się dzieci i ich dobrostan psychiczny. Na spotkanie przybyła również pani wicedyrektor jednej z placówek szkolno-wychowawczych dla dzieci specjalnej troski. Wniosla do dyskusji wiele istotnych watków. sam również była sluchaczka wykładów. Podsumowyjąc powyższe działania należe podkreslić ich wymiar wojewódzki. W projekcie wzieli udział mieszkańcy 8 powiatów.

Współfinansowane z środków Urzędu Miasta Lublin

Zajęcia Sportowe

Rehabilitacja

Zadanie publiczne jest kontynuacją dotychczasowych działań podejmowanych przez Stowarzyszenie mających na celu aktywizację i wsparcie rozwoju niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. Polega ono na przeprowadzeniu dwóch działań terapeutycznych: 1. Diagnozie zaburzeń integracji sensorycznej u każdego dziecka indywidualnej (diagnoza skrócona) . 2. Zajęcia rewalidacyjne sportowe prowadzone z podziałem na grupy wiekowe połączone z grupową konsultacją prowadzonych zajęć sportowych przez terapeutę SI.
Głównym celem indywidualnych specjalistycznych zajęć z integracji sensorycznej oraz aktywności fizycznej poprzez zajęcia sportowe jest kompensowanie określonych diagnozą deficytów i zaburzeń w integracji zmysłowej dzieci zaburzeń czynności ruchowych i psychoruchowych. Podejmowanie regularnej aktywności fizycznej poprzez uczestnictwo dzieci z ZD w zajęciach sportowych jest niezbędne dla ich zdrowia i sprawności kardiometabolicznej. Brak aktywności fizycznych może przyczynić się do znacznie większego ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia oraz otyłości. Zespół Downa jest najczęstszą genetyczną przyczyną niepełnosprawności intelektualnej i wiąże się z między innymi z wrodzonymi wadami serca, hipotonicznością mięśni, hipermobilnością stawów, niską wydolnością sercowo-naczyniową oraz zmniejszonym napięciem mięśniowym.

Logorytmika

Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Głównym celem zadania jest wsparcie rozwoju niepełnosprawnych dzieci poprzez ich udział w specjalnie im dedykowanych zajęciach logorytmicznych wspomagających ich rozwój ruchowy, psychoruchowy, wspierających komunikację werbalną, a przez to rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania. Logorytmika jest metodą wspierającą zajęcia logopedyczne, polegająca na połączeniu terapii logopedycznej z rytmiką. Dzięki temu połączeniu oddziałuje na strefę słuchową, ruchową, słuchową-ruchową oraz wzrokową. W logorytmice stosuje się elementy gimnastyczne przy muzyce. Na bazie takich ćwiczeń muzyczno-ruchowych wykonuje się ćwiczenia słowno-ruchowe, w których wiodący jest rytm. Zajęcia logorytmiczne maja na celu korygowanie wad wymowy i zaburzeń słuchu, a przy tym uwrażliwienie na cechy wspólne muzyki i mowy taki, jak: rytm, melodia, tempo, dynamika i barwa dźwięku. Zajęcia logorytmiczne są wsparciem indywidualnej terapii logopedycznej.

Nasi darczyńcy i partnerzy

Obecnie realizujemy projekt „Od zależności do samodzielności"

Zespół Szkół nr 4 im. Janusza Korczaka w Lublinie

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Lublinie

Skip to content